O nás

MORAVIAN   Historicko-vlastivědná společnost


Aktuality...
Konference 2024...
Historie a současnost...
Činnost před námi...
Činnost za námi...
Minulé konference...
Poděkování...


Moravští bratři - říká se jim také jen Moravané

Jsou duchovními i pokrevními potomky Jednoty bratrské, kteří pro svou víru emigrovali na poč.18. století ze severní Moravy do Saska, kde si založili město Herrnhut, česky Ochranov. Tam obnovili Jednotu bratrskou, zakládali pak osady a misijní stanice na šesti kontinentech světa.

Téma Moravští bratři a Moravian

Téma Moravští bratři bylo po dlouhá desetiletí pro socialistické společenské zřízení nepohodlné, tabuizované a tudíž i na severní Moravě zcela zapomenuté. Po roce 1990 se je snažil představit naší veřejnosti Klub přátel Suchdolu n.O. a podniknul několik úspěšných akcí. Tak významné téma však vyžadovalo větší pozornost, proto v r. 1999 vzniklo občanské sdružení MORAVIAN Historicko - vlastivědná společnost, které začalo intenzivně sdružovat nadšené obdivovatele díla Moravanů. Pro naši současnost je výjimečné především evangelizační zanícení, které je mnohým současníkům vzorem. Podařilo se vytvořit areál s muzeem, Parkem Moravských bratří a jinými pozoruhodnostmi, které jsou přitažlivé především pro zahraniční návštěvníky, kteří
se do kontaktu se současnými Moravskými bratry dostávají ve světě častěji. Muzeum Moravských bratří není jen budovou s expozicemi ale i institucí, která iniciuje vznik
nebo obnovu dalších pamětihodností, připomínajících Moravské bratry. Produkuje
další studijní prameny i nové publikace k jejich bližšímu poznání.

Naše společenství je ekumenické a bezkonfesijní. Sdružuje přátele z církví: BJB, CASD, CB, ČCE, JB, KS, Ř-Kat, SCEAV, bezv.

Moravian má t.č. 68 členů, řídí jej tříčlenný výbor, scházíme se každých čtrnáct dní
v muzeu Moravských bratří, obvykle v pondělí v 18 hod.

Stanovy společnosti Moravian:

Stanovy

O nás O nás O nás

Činnost před námi:

Připravujeme

Činnost za námi:

202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009

2009 V. Mezinárodní konference MORAVIAN 16.-18.10.2009 V.mezinárodní konference MORAVIAN 16.-18.X. při příležitosti 200 let od úmrtí Davida Zeisbergera (1721-1808) a Georga Schmidta (1709 - 1785). V Suchdole n.Odrou se koná konference při příležitosti 200 let od úmrtí Davida Zeisbergera (1721-1808) moravana - významné postavy dějin USA, která je hlavním tématem akce.
Přílohy: Konference 2009.doc200820072006 Tento rok byl nejúspěšnější, podařilo se sehnat peníze z několika grantů (cca 3 mil.Kč) a dokončit vnitřní i vnější opravy, pořídit nové střechy na všech objektech. V poschodí byla vybudována levná ubytovna, kterou si je možno pronajmout. Stodola byla přebudována v novou expozici "Do všech končin světa" pojednávající o misijním díle, nad vjezdem je galerie pro obměnitelné výstavy.
9.-15.října 2006 se uskutečnil III. workshop pro studenty s mezinárodní účastí. Studenti pomáhali při dokončování muzea
14. - 15.října 2006 proběhla IV. mezinárodní konference s hlavními tématy "David Schneider vůdčí postava potomků Jednoty bratrské v Suchdole" a "275 let misie Jednoty bratrské" Zúčastnilo se asi 100 hostů z Německa, Polska a ČR. Otevřeli jsme naučnou cestu "Via exulantis" ze Suchdolu do Herrnhutu, vydali 3 publikace.

2005 Dokončena úprava fasád

2004 Vydání Sborníku přednášek ze III.konference. Činnost se soustředila na vytvoření trojpartnerství Polsko-Česko-Německo.

Objekt muzea dostal nová okna, provedené v původní podobě z grantu, který získala obec.

2003 První setkání se zahraničními partnery Pilawa Górna-Gnadenfrei (Polsko) a s Herrnhutem, pro vytvoření podmínek získat investiční granty v rámci příhraniční spolupráce od Evropské únie.

III. Mezinárodní konference Moravian k výročí Davida Nitschmanna Syndika. Při té příležitosti otevřeny expozice: David Nitschmann Syndikus, Exekuce na Kunwaldském panství. S odbornými referáty vystoupilo 13 badatelů.

Objekt muzea dostal novou fasádu z grantu, který získala obec.

2002 Akce „Dům pro Suchdol“. V rámci uděleného grantu bylo zpracováno 7 architektonických studií obytných objektů, na jejich renovaci do původní podoby.

2001 Budování Muzea Moravských bratří, kde vznikla v přízemí expozice o událostech na Kravařsku před exilem. V další místnosti expozice k osobnostem: David Nitschmann, Melchior Zeisberger, Johan Münster. Otevření se konalo pri příležitosti II.Konference Moravian. S odbornými referáty vystoupilo 13 badatelů.

2000 Pěší cesta po stopách exulantů podle deníku Davida Nitschmanna Syndika ze Suchdolu do Herrnhutu na oslavy 300 let narození N.L.Zinzendorfa se zastávkou v Gnadenfrei-Pilawa Górna.

1999 Protože téma Moravští bratři je příliš obsáhlé a významné, než aby se práce dále konala v rámci činnosti Klubu přátel Suchdolu, bylo založeno občanské sdružení Moravian Historicko-vlastivědná společnost v Suchdole n.Odrou.

1997 Zapůjčení expozice D.Nitschmann do Herrnhutu, naše účast na oslavách 275 let založení Herrnhutu. Založení Parku Moravských bratří, zasazen první strom z Herrnhutu za účasti městského zastupitelstva Herrnhutu a starosty R.Fischera. Vznik nadace MBS (Moravští bratři ze Suchdolu) z důvodu změn ve státní legislativě, musela být 1999 zrušena. Otevření obecního muzea, v nemž je presentována i expozice David Nitschmann.

1996 I. konference s mezinárodní účastí k výročí Davida Nitschmanna prvního biskupa obnovené Jednoty bratrské. Vznik expozice David Nitschmann. Navázány kontakty s Herrnhutem, Českým Rixdorfem a badateli v zahraničí. Byly vydány první dvě publikace na téma Moravští bratři. Uspořádán autobusový zájezd do Herrnhutu.

1992 Při výročí 400let nar. J.A.Komenského v evangelickém kostele otevřena expozice Moravští bratři.

1990 Vznikl Klub přátel Suchdolu n.O., jehož členové se zabývali dějinami obce.

1963 – 1973 se v Suchdole n.O. intenzivně zabýval dějinami Moravských bratří českobratrský evangelický farář Gustav Adolf Rícan (1912-73). Impuls k tomu dala spisovatelka Leontina Mašínová, která sbírala materiály pro svůj román "Moravané". Publikoval v časopisech a vydával vlastním nákladem několik menších, ale významných prací, navázal kontakty s Herrnhutem a zhotovil r.1970 první expozici o MB. Podařilo se mu shromáždit v krátké době veliký fond písemností, který je základem i pro současné bádání.

Minulé konference Moravian


Poděkování :

O nás

Nadační Fond Hyundai a Nadace OSF podpořily
IX. mezinárodní konferenci a další projekty Moravian


logojb.jpg Církev Jednota bratrská věnovala doménu moravian.cz
logo_cesko_nem.fond_budoucnosti.jpg Česko-německý fond budoucnosti podpořil novou expozici David Zeisberger
a podpořil vydání dvou publikací
DKF_Logo_schwarz.jpg Německé kulturní fórum střední a východní Evropy umožňuje dlouhodobé pořádání výstavy 'Reformace ve střední a východní Evropě'
              a zajišťuje doprovodné publikace
logo_euroregion_silesia.jpg Silesia Euroregion Silesia
© 2024 Moravian.cz | Web design ToshTak.com | Doménu poskytla Jednota bratská
Partneři: Silesia Evropská unie Česko německý fond budoucnosti